Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.simoneperele.cz, prevádzkovaného obchodnou spoločnosťou Double MK CZ, s.r.o., so sídlom: Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 04553730, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 263507.

1 Úvodné ustanovenia [obsah #uvodni-ustanoveni]

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) obchodnej spoločnosti Double MK CZ, s.r.o., so sídlom: Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 04553730, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 249629 (ďalej len predávajúci), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na jej základe (ďalej len kúpna zmluva) uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2 V prípade, že kupujúci – fyzická osoba pri objednávke a nákupe tovaru od predávajúceho koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (pričom sa za nákup tovaru v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania rozumie označenie fyzickej osoby pomocou identifikačného čísla), alebo je tento kupujúci právnickou osobou, nevzťahujú sa naňho ustanovenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa (ďalej len kupujúci – nespotrebiteľ).

1.3 Predávajúci aj kupujúci sú obsahom obchodných podmienok viazaní. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti a práva vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Predávajúci zverejňuje všetky znenia obchodných podmienok v časovom rozlíšení z hľadiska ich platnosti a účinnosti na webovej stránke podľa čl. 2 ods. 2.1 týchto obchodných podmienok.

1.6 Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť len v českom jazyku.

1.7 Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

2 Objednávanie tovaru [obsah #objednavani-zbozi]

2.1 Internetový obchod prevádzkuje predávajúci na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.simoneperele.cz (ďalej len webová stránka) a to pomocou rozhrania webovej stránky (ďalej len e-shop). Tu je pre kupujúceho k dispozícii prostredie umožňujúce najmä prezeranie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednanie vybraného tovaru s cieľom jeho kúpy.

2.2 E-shop obsahuje všetky potrebné informácie o tovare, najmä jeho popis a cenu (vrátane dane z pridanej hodnoty a súvisiacich poplatkov vo výške rozhodnej k okamihu uskutočnenia zdaniteľného plnenia). Ponuka tovaru sa nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa ponúkaného tovaru.

2.3 V e-shope sú uvedené aj informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou tovaru.

2.4 Vybraný tovar kupujúci objednáva formou objednávkového formulára, ktorý je súčasťou e-shopu (ďalej len objednávkový formulár).

2.5 Objednávku, ktorú kupujúci odoslal potvrdením vyplneného objednávkového formulára, považujú kupujúci aj predávajúci za platný a záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ale len vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti a údaje vyžadované objednávkovým formulárom (najmä uvedenie vybraného tovaru, identifikáciu kupujúceho, fakturačných a dodacích údajov kupujúceho, spôsob doručenia, spôsob úhrady a potvrdenie, že sa kupujúci s týmito obchodnými podmienkam oboznámil a že s nimi súhlasí).

2.6 Objednávkový formulár musí byť vyplnený v českom jazyku. Predávajúci pripúšťa vyplnenie objednávkového formulára aj v jazyku slovenskom.

2.7 Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený skontrolovať a prípadne zmeniť údaje ním vložené do objednávkového formulára.

2.8 Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá potvrdením doručenej objednávky predávajúcim, ktoré predávajúci pošle kupujúcemu elektronickou poštou. Týmto potvrdením nie je automatický e-mail predávajúceho o prijatí objednávky.

2.9 Pred potvrdením objednávky je predávajúci oprávnený vhodným spôsobom požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky. Ak kupujúci na žiadosť predávajúceho objednávku neautorizuje, alebo ak predávajúci nedostane na svoju žiadosť o autorizáciu objednávky odpoveď od kupujúceho do troch (3) pracovných dní od odoslania žiadosti o autorizáciu, nezakladá táto objednávka žiadne právne účinky.

2.10 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, pošle kupujúcemu na jeho elektronickú adresu pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. Pozmenená ponuka sa v takom prípade považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a tá je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho pomocou elektronickej poš­ty.

2.11 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3 Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci pošle objednaný tovar kupujúcemu poštovou zásielkou, ktorej doručovateľom bude držiteľ poštovej licencie, spravidla do siedmich (7) pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.

3.2 Ak sa objednaný tovar pred vybavením objednávky vypredá, je predávajúci povinný kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať správou, ktorú mu pošle elektronickou poštou na adresu uvedenú kupujúcim. V tomto prípade vybaví predávajúci objednávku do dvadsiatich piatich (25) pracovných dní odo dňa jej potvrdenia, ak kupujúci predávajúceho elektronickou poštou do troch (3) dní odo dňa doručenia informácie o vypredaní tovaru neinformuje, že svoju objednávku za týchto okolností ruší.

3.3 Tovar predávajúci doručí kupujúcemu držiteľom poštovej licencie, preto sa k cene pripočítava expedičný poplatok (balné a poštovné) vo výške uvedenej v objednávkovom formulári.

3.4 Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci svojím podpisom na sprievodnom doklade.

3.5 Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári; kupujúci je povinný pri dodaní tovar prevziať.

3.6 Spolu s tovarom kupujúci dostane riadny daňový doklad.

4 Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas ich zobrazenia v e-shope. Predávajúci týmto nie je obmedzený uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok dohodnutých individuálne.

4.2 Tovar sa kupujúcemu predá za cenu uvedenú pri objednanom tovare na webovej stránke v okamihu odoslania objednávkového formulára kupujúcim predávajúcemu.

4.3 Platba za dodaný tovar a úhrada expedičného poplatku sa uskutočňujú

4.3.1 v hotovosti pri osobnom odbere v niektorej z našich predajní alebo na výdajnom mieste DPD ParcelShop (aktuálny zoznam našich predajní a výdajných miest DPD ParcelShop nájdete v e-shope v sekcii Doprava a platba), možnosť vyzdvihnutia tovaru je obmedzená na lehotu 14 dní,

4.3.2 dobierkou v hotovosti prostredníctvom Českej pošty, s.p., IČO: 471 14 983, alebo na dodacej adrese do rúk kuriéra obchodnej spoločnosti Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., IČO: 613 29 266,

4.3.3 bezhoto­vostným prevodom na bankový účet predávajúceho,

4.3.4 platobnou kartou pomocou online platobnej brány.

4.4 Pri platbe na dobierku je kúpna cena vrátane expedičného poplatku splatná kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5 Pri platbe na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo pripočítať k cene objednávky a expedičnému poplatku aj poplatok za dobierku.

4.6 Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby. Pri bezhotovostnej platbe je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

4.7 Predávajúci je oprávnený požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.8 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.9 Predávajúci vystaví kupujúcemu k platbám vykonávaným na základe kúpnej zmluvy daňový doklad (faktúru) a pošle ho kupujúcemu.

5 Odstúpenie od zmluvy

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o zmluvu:

5.1.1 o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorej môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

5.1.2 o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

5.1.3 o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý sa po dodaní nenávratne zmiešal s iným tovarom.

5.2 Ak nejde o prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a tovar vrátiť predávajúcemu.

5.3 Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou a to oznámením kupujúceho doručeným v uvedenej lehote predávajúcemu.

5.4 Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho aj tovaru a kupujúci ho musí vlastnoručne podpísať.

5.5 Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy treba predávajúcemu doručiť aj tovar, ktorý mu predávajúci dodal, najlepšie v pôvodnom obale. Tento tovar nesmie byť použitý, poškodený ani znehodnotený. Spolu s vráteným tovarom je potrebné poslať predávajúcemu aj daňový doklad (faktúru) s vyplneným formulárom o vrátení.

5.6 V prípade, že kupujúci pri odstúpení od zmluvy vracia tovar predávajúcemu zásielkou, ktorá sa prepravuje najmä držiteľom poštovej licencie, je povinný tento tovar zabaliť tak, aby sa nepoškodil, nestratil ani nezničil. Ak kupujúci túto svoju povinnosť poruší a tovar sa poškodí, stratí alebo zničí, je predávajúci oprávnený započítať svoje nároky z titulu náhrady škody na tovar oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 Kupujúci má v prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy nárok na vrátenie ním zaplatenej kúpnej ceny za tento tovar. Kúpnu cenu je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia vráteného tovaru a to buď na účet kupujúceho, alebo poštovou poukážkou na meno a adresu, na ktorú bol tovar pôvodne poslaný.

5.8 Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.9 Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v dôsledku odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho hradí v plnej výške kupujúci (kupujúci berie na vedomie, že v takom prípade nemá nárok na náhradu týchto nákladov).

5.10 Do prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.11 Ak sa spolu s tovarom kupujúcemu poskytne darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6 Používateľský účet

6.1 Na základe registrácie uskutočnenej v e-shope môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len používateľský účet). Ak to e-shop umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo v e-shope.

6.2 Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Predávajúci nie je povinný preskúmavať správnosť a úplnosť údajov uvedených kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru.

6.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných pre prístup do jeho používateľského účtu a nie je oprávnený tieto údaje poskytovať tretím osobám ani orgánom verejnej moci s výnimkou prípadov, keď je oprávnený alebo povinný tieto údaje oznámiť takej tretej osobe alebo orgánu verejnej moci zo zákona alebo na jeho základe.

6.4 Používateľský účet je neprenosný a kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

6.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj používateľský účet nepoužije dlhšie ako dva (2) roky, alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy vrátane ich súčastí.

6.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

7 Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať poštou objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke kupujúcim v čase uvedenom v dodacích podmienkach.

7.2 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu poskytne kupujúci, použite výlučne na realizáciu dohodnutej kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou.

7.3 Ak kupujúci nesplní svoj záväzok riadne odobrať a zaplatiť za záväzne objednaný tovar, je predávajúci oprávnený neprijať ďalšie objednávky tohto kupujúceho alebo požadovať platbu vopred.

7.4 Kupujúci objednáva tovar úplným vyplnením a odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v objednávkovom formulári.

7.5 Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a doručený tovar a zaplatiť jeho cenu a poplatky súvisiace s odoslaním tovaru (poštovné, balné, dobierku) podľa platobných podmienok uvedených v objednávkovom formulári.

7.6 Ak si kupujúci vyberie nesprávnu veľkosť výrobku, má nárok na jeho výmenu do štrnástich (14) dní od prevzatia výrobku. Kupujúci v tomto prípade pošle po predchádzajúcej dohode s predávajúcim výrobok späť na adresu predávajúceho: Simone Perele, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4-Chodov, ktorý ho vymení za nový výrobok s požadovanou veľkosťou. Výmena výrobku je bezplatná, kupujúcemu sa budú účtovať len náklady spojené s opakovaným odoslaním tovaru predávajúcim, pričom náklady na prepravu vymieňaného výrobku od kupujúceho k predávajúcemu hradí priamo kupujúci. Vymeniť je možné len nepoužitý, neznehodnotený a nepoškodený výrobok.

7.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

7.8 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.9 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.10 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe oprávnenia na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.11 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

7.12 Fotografie výrobkov na webovej stránke majú len ilustratívny charakter a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti. Malé rozdiely môžu byť najmä vo farebnom vyhotovení výrobku. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu len tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami bežnými pre daný druh tovaru, vyhovujúci všeobecne záväzným predpisom platným a účinným na území Českej republiky.

8 Zvláštne ustanovenia týkajúce sa kupujúceho – nespotrebiteľa

8.1 Kupujúci – nespotrebiteľ si môže objednať tovar prostredníctvom osoby, ktorá je oprávnená za právnickú osobu konať v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou, keď svoje oprávnenie konať za právnickú osobu je dotyčná konajúca osoba povinná doložiť spôsobom, ktorý stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. V prípade prekročenia oprávnenia osoby konajúcej za právnickú osobu je kupujúca právnická osoba zaviazaná z tohto konania v zmysle a rozsahu § 161 a násl. Občianskeho zákonníka. Objednávka a aj všetky listiny súvisiace s právnym konaním kupujúceho – nespotrebiteľa musia obsahovať náležitosti kladené na obchodné listiny podľa § 435 Občianskeho zákonníka.

8.2 Počas meškania kupujúceho – nespotrebiteľa s prevzatím tovaru od dopravcu prechádza na tohto nebezpečenstvo škody, straty a zničenia v zmysle ustanovenia § 2121 Občianskeho zákonníka. Kupujúci – nespotrebiteľ je povinný skontrolovať tovar podľa možnosti čo najskôr po jeho prevzatí, najneskôr však do dvadsiatich štyroch (24) hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď bol tovar predvedený v predajni a prípadné poškodenie tovaru uplatniť u predávajúceho do dvadsiatich štyroch (24) hodín od jeho prevzatia.

8.3 Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy s výnimkou prípadov podľa ustanovenia § 2002 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak predávajúci nedodá tovar ani v lehote určenej dodatočne na plnenie dohodnuté s kupujúcim – nespotrebiteľom, je kupujúci – nespotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom musí toto odstúpenie vyhotoviť písomne a doručiť ho predávajúcemu.

8.4 Kupujúci – nespotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, ak mu bola doručená správa o tom, že plnenie podľa kúpnej zmluvy už bolo odoslané na adresu kupujúceho.

8.5 Ak sa tovar dodáva v plastovom obale, ktorý kupujúci – nespotrebiteľ zničí, poškodí alebo stratí a tovar po vrátení z dôvodu odstúpenia už nemožno predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenia tovaru, pričom sa výška znehodnotenia určí ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktorú bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktorú je možné tovar predať ako použitý.

8.6 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v dôsledku neposkytnutia súčinnosti kupujúcim – nespotrebiteľom pri doručovaní tovaru, keď v tomto prípade nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

8.7 Predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy s kupujúcim – nespotrebiteľom v prípade tovaru, ktorý je uvedený v ponuke predávajúceho s informáciou, že v okamihu objednávky kupujúceho nie je na sklade, ak sa výrazne zmení kúpna cena, za ktorú kupujúci od dodávateľov tovar získava, keď táto zmena nebola predávajúcemu v čase potvrdenia objednávky známa. Predávajúci je pred odstúpením od zmluvy povinný o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. Ak sa s kupujúcim nedohodne na novej cene, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

9 Darčekové poukazy a zľavové kupóny

9.1 Kupujúci môže pri vytváraní objednávky zadať kódy, ktoré obsahujú kúpené darčekové poukazy a zľavové kupóny poskytnuté predávajúcim v súlade s ich pravidlami.

9.2 Ak predávajúci výslovne neuvedie inak, darčekové poukazy ani zľavové kupóny:

9.2.1 nie je možné uplatňovať opakovane;

9.2.2 nemožno vzájomne kombinovať.

9.3 Zľavové kupóny nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, ak predávajúci výslovne neuvedie inak.

9.4 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo pri akomkoľvek inom dôvodnom vrátení tovaru kupujúcim predávajúcemu, kúpeného na základe zľavového kupónu, má kupujúci nárok na vrátenie iba takej sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kupón.

9.5 Ak majú darčekový poukaz alebo zľavový kupón obmedzenú platnosť, je kupujúci oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kupón použiť len pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kupónu.

9.6 Darčekový poukaz ani zľavový kupón nemožno vymeniť za peniaze. Ak kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu, než je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kupónu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kupónu, ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kupón na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kupónu.

9.7 Ak si kupujúci darčekový poukaz alebo zľavový kupón uplatní v rozpore s pravidlami predávajúceho na používanie predmetných darčekových poukazov a zľavových kupónov, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kupón odmietnuť a od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť. Ustanovenie § 557 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

10 Súhlas so spracovaním osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sa poskytuje na základe zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Odoslaním objednávky udeľuje kupujúci zároveň predávajúcemu súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov vrátane elektronických kontaktov, najmä mena a priezviska, adresy bydliska, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla (ďalej spoločne všetko len ako osobné údaje).

10.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim s cieľom realizovať práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo kvôli vedeniu používateľské­ho účtu.

10.4 Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj kvôli posielaniu informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. Tento súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú s tým, že je ho oprávnený kedykoľvek odvolať písomným vyhlásením doručeným na adresu predávajúceho.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte alebo pri odoslaní objednávkového formulára) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

10.6 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho sa budú spracúvať len pre potreby predávajúceho, výlučne na účely uvedené vyššie a len oprávneným spracovateľom.

10.7 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako aj spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar predávajúci neposkytne osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho tretím osobám.

10.8 Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu neurčitú. Osobné údaje sa budú spracúvať v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.9 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje poskytol dobrovoľne a sú pravdivé.

10.10 Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov predávajúcim alebo spracovateľom je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.10.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.10.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

11 Posielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1 Kupujúci súhlasí s posielaním informácií súvisiacich s tovarom, so službami alebo s podnikom predávajúceho na svoju elektronickú adresu a ďalej súhlasí s posielaním obchodných oznámení predávajúcim na svoju elektronickú adresu.

11.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies vo svojom počítači. Ak je nákup v e-shope možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby sa tzv. cookies ukladali v počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12 Doručovanie

12.1 Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, sa musia doručiť poštou doporučený listom, ak v kúpnej zmluve nie je stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania poštou, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy uskutočneného kupujúcim, keď je odstúpenie účinné, ak kupujúci oznámenie odošle v lehote na odstúpenie.

12.2 Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktoré adresát odmietol prevziať, ktoré si nevyzdvihol v úložnej lehote, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, ak nie je preukázaný opak.

12.3 Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať elektronickou poštou na adresu uvedenú v používateľskom účte kupujúceho, či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú v e-shope predávajúceho.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodli na tom, že sa vzťah riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, vstúpi namiesto neplatných ustanovení do platnosti ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení, ak je ich možné od takého neplatného alebo neúčinného ustanovenia oddeliť.

13.3 Zmeny kúpnej zmluvy a obchodných podmienok a doplnky k nim musia byť v písomnej forme.

13.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.5 Kontaktné údaje predávajúceho:
adresa: Double MK CZ, s.r.o., ,
e-mail: objednávky@simoneperele.cz
telefón: 736 204 427

13.6 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia predávajúcim na webovej stránke, t. j. dňa 1. 2. 2017.

Reklamačný poriadok internetového obchodu http://www.simoneperele.cz

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ustanovenia reklamačného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy tak, ako je táto kúpna zmluva vymedzená obchodnými podmienkami internetového obchodu www.simoneperele.cz prevádzkovaného obchodnou spoločnosťou Double MK CZ, s.r.o., so sídlom: Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 04553730, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 263507.

1.2 Kupujúci je povinný zásielku pri prevzatí skontrolovať a preveriť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia; v prípade zjavného porušenia zásielky alebo ak zásielka vykazuje zjavné znaky poškodenia, je povinný prevzatie zásielky odmietnuť a súčasne o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

2 Práva z chybného plnenia

2.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bezchybný a v zhode s kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

2.2.1 má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli. Ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísali, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy vykonávanej predávajúcim;

2.2.2 sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa;,

2.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

2.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, zodpovedajúcej miere alebo hmotnosti a

2.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.3 Ustanovenia uvedené v čl. 2 ods. 2.2 reklamačného poriadku sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho bežným používaním pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ako to vyplýva z charakteru tovaru. Kupujúci nemá voči predávajúcemu nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby ani vtedy, ak ide o chyby výrobku vzniknuté jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením pri používaní výrobku.

2.4 Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol poškodený už pri prevzatí.

2.5 V prípade riadneho uplatnenia chyby v súlade s týmto reklamačným poriadkom má kupujúci právo na to, aby predávajúci uviedol tovar bezplatne a bez zbytočného odkladu do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

3 Uplatnenie reklamácie

3.1 Reklamáciu kupujúci uplatňuje písomne u predávajúceho na adrese: Double MK CZ, s.r.o., Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 04553730. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď kupujúci doručil predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s originálom alebo kópiou daňového dokladu preukazujúcimi kúpu výrobku v obchode predávajúceho, ako aj s opisom chyby a požadovaným spôsobom riešenia reklamácie.

3.2 Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia kupujúci požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a jej trvaní, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3.3 Predávajúci o reklamácii rozhodne najneskôr do troch (3) dní odo dňa jej uplatnenia (do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie chyby). Reklamácia vrátane odstránenia chyby sa musí vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa predávajúci nedohodne s kupujúcim na dlhšej lehote.

3.4 Reklamáciu možno podľa dohody predávajúceho s kupujúcim vybaviť poskytnutím zľavy z ceny tovaru, výmenou tovaru alebo vrátením peňazí.

3.5 Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, pôvodná reklamačná lehota plynie ďalej. Nezačína sa teda nová.

3.6 Ak nebude reklamácia predávajúcim uznaná za oprávnenú, zašle predávajúci kupujúcemu reklamovaný tovar späť na jeho náklady.

3.7 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou.

3.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal, okrem prípadov uvedených v § 2110 Občianskeho zákonníka.

4 Záverečné ustanovenia

4.1 Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia predávajúcim na webovej stránke, t. j. dňa 1. 2. 2017.

EET Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Bezpečná platba
Kamenné predajne
Vrátenie do 14 dní
Sme tu pre vás od 9 do 19 hod.
Prihlásenie sa k odberu newslettera
×
Odoberajte newsletter a my Vám dáme rovnou zľavu 5% na všetky Vaše ďalšie nákupy. Budete mať vždy prehľad o novinkách a akciách v našich butikoch i eshopu. Newslettery zasielame len 2x za mesiac, aby sme Vás inšpirovali a potešili krásnym bielizňou, nie zahltili.
Blahoželáme, získavate zľavu
5% na všetky svoje budúce nákupy!
Zľava platí tiež na Vaše nákupy v našich predajniach.
Dárkový poukaz do Simone Pérèle
×
Objednejte dárkový poukaz Simone Pérèle a darujte tak krásu francouzské krajky, ženskost, eleganci dokonalého prádla, které padne každé postavě!
E-mail na Vás
Telefon na Vás
Částka poukazu
Stisknutím tlačítka objednat vyjadřujete souhlas s našimi obchodními podmínkami. Obratem Vám sestavíme objednávku a do e-mailu rovnou zašleme dárkový poukaz. Ten lze uplatnit ihned v e-shopu a nebo jej můžete uplatnit v našich prodejnách. Platnost poukazu je 6 měsíců.